bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP Muzeum Przyrody w Drozdowie

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Jeżeli w Biuletynie nie ma informacji, której Państwo poszukujecie prosimy o kontakt :   

  • Barbara Turowska

tel/fax: +48 86 219 20 81
e-mail:b-turowska@wp.pl

  • Tomasz Szymański

tel/fax: +48 219 20 81
e-mail: tomek22sz@o2.pl

Muzeum Przyrody w Drozdowie
ul. Główna 38
18-421 Piątnica

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo telefonicznie lub na wskazany adres e-mail.
W pozostałych przypadkach, zgodnie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będzie udostępniona na wniosek, który należy czytelnie i dokładnie wypełnić i przesłać do Muzeum Przyrody, na adres e-mail: muzeumdrozdowo@wp.pl
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym czasie, podmiot - zobowiązany do jej udostępnienia - powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania jeśli informacja nie może być udostępniona w sposób lub formie określonym we wniosku, przez organ władzy publicznej następuję w drodze decyzji. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania (nośnikiem typu CD, DVD, pamięć masowa) lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (DOC)     (PDF)Opublikował: Zbigniew Biernacki
Publikacja dnia: 24.01.2015
Podpisał: Zbigniew Biernacki
Dokument z dnia: 23.01.2015
Dokument oglądany razy: 2 507